Kalendarz

Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego

  • od 29.11.2018
  • do 30.11.2018
  • Lublin
  • Wykłady|Konferencje

Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu.

Konferencja pt. „Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości” odbędzie się w Lublinie w dniach 29–30 listopada 2018 roku. Wydarzenie organizowane jest w roku 70. urodzin Profesora Jana Adamowskiego i ma na celu podjęcie naukowej dyskusji w zakresach badawczych bliskich Jubilatowi, a wciąż aktualnych dla współczesnej folklorystyki, językoznawstwa, kulturoznawstwa.

Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

 

Proponowane kręgi tematyczne Konferencji:
–  Folklor jako zjawisko społeczno-kulturowe
– Gatunki folkloru tradycyjne i współczesne
– Podstawowe kategorie kultury:  przestrzeń, czas i inne
– Zwyczaje, obrzędy, rytuały – przemiany formy i funkcji
– Kultura pogranicza, w tym – wschodnie pogranicze kulturowe
– Kultura regionalna i Lubelszczyzna jako region kulturowy
– Regionalne tożsamości kulturowe
– Wartości kultury ludowej we współczesności
– Sacrum, tradycyjna religijność i pobożność
– Komunikacja werbalna i niewerbalna w tradycyjnych i współczesnych tekstach kultury
– Język i artyzm tekstów folkloru
– Współczesna twórczość ludowa – główne formy i przejawy
– Artyści ludowi we współczesnym przekazie tradycji
– Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku

 

Dorobek Jubilata charakteryzuje interdyscyplinarność i Konferencja również będzie mieć wymiar interdyscyplinarny. Dlatego zaproszenie do uczestnictwa skierowane jest do kulturoznawców, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów, socjologów, pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką kultury typu ludowego i form jej współczesnego funkcjonowania.

 

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu należy przesyłać do 15 czerwca 2018 roku na adres mailowy: jubileusz.JA@poczta.umcs.lublin.pl. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo ok. 1 lipca 2018 roku.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.kulturaludowa.pl

 

Przewidywana opłata konferencyjna w wysokości 250 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie.

Materiały pokonferencyjne zgodziły się przyjąć do druku dwa czasopisma: „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” oraz „Literatura Ludowa”. Artykuły będą podlegały procedurze recenzowania zgodnej z regulaminami tych czasopism.

Tabula Gratulatoria
W materiałach przygotowywanych na Konferencję znajdzie się również Tabula Gratulatoria, zatem osoby, które zechciałyby dołączyć się do życzeń dla Jubilata poprzez umieszczenie swojego nazwiska (wraz z nazwą uczelni i instytutu) na liście gratulacyjnej, proszone są o informację drogą mailową na adres dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS: k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
Zakład Gramatyki i Tekstologii Współczesnego Języka Polskiego UMCS (stanislawa.niebrzegowska-bartminska@poczta.umcs.lublin.pl)
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL O/Lublin (k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl)
dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (marta.wojcicka@poczta.umcs.lublin.pl)
dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej UMCS, ZG PTL, PTL o/Lublin (m.tymochowicz@poczta.umcs.lublin.pl)
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz – sekretarz Konferencji
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (agnieszka.kosciuk-jarosz@poczta.umcs.lublin.pl)

 

Patronaty
Honorowym patronatem Konferencję dotychczas objęła Sekcja Polska Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV).
Patronatem medialnym objęły wydawnictwa „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych” i „Pismo Folkowe” oraz portal KulturaLudowa.pl.

 

Źródło informacji:
www.kulturaludowa.pl

 

Jan Adamowski odbiera Nagrodę im. Oskara Kolberga z ministra kultury Piotra Glińskiego, 2017, fot. K. Butryn