Kalendarz

„Białe Plamy – muzyka i taniec” – nabór wniosków

  • 17.06.2019
  • Instytut Muzyki i Tańca
  • Konkursy
  • Programy

To wydarzenie powtarza się co 7 dzień/dni aż do 2019-06-18.

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” (edycja 2019/2020)

Program „Białe plamy – muzyka i taniec” skierowany jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań, w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych lub mało znanych obszarów polskiej muzyki lub tańca, bez ograniczeń chronologicznych i gatunkowych.

Celem programu jest prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce, oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

 

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 10 maja 2019 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu „Białe plamy – muzyka i taniec” 2019/2020

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu w latach 2019/2020 upływa w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Wersja papierowa wniosku podpisanego przez osobę upoważnioną powinna być przysłana wraz z załącznikami a) i b) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa
(z dopiskiem na kopercie Wniosek do programu „Białe plamy – muzyka i taniec”) w terminie do 17 czerwca  2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Ponadto należy, w terminie do 17 czerwca 2019 roku włącznie, przysłać na adres imit@imit.org.pl podpisany i zeskanowany wniosek wraz z załącznikami a) i b). Wniosek wraz z załącznikami należy przysłać w jednym pliku PDF.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa w dniu 20 lipca 2019 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu – edycja 2019/2020, Dyrektor IMiT może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu w edycji 2019/2020 wynosi 150 000 zł.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
Maxymilian Bylicki – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, tel. 22 829 20 15, brygida.blaszczyk@imit.org.pl

Informacje i dokumenty do pobrania:
www.imit.org.pl...

 

Źródło informacji:
– www.imit.org.pl...